Algemene Ledenvergadering (2023)

Hierbij worden alle leden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering DVV.

De ledenvergadering wordt gehouden op dinsdag 27 juni en vindt, vooralsnog, plaats in de recreatieruimte van de speeltuin.

Aanvang van de vergadering is 19.30 uur. U bent van harte welkom.

Agenda:

 • Opening
 • Vaststellen van de notulen van de jaarvergadering van mei 2022.
 • Jaarverslag van de
  • voorzitter
  • penningmeester
 • Verslag van de kascommissie over 2022.
 • Benoeming van de kascommissie voor 2023.
 • Vaststellen van de contributie voor 2024. Voorstel is om de contributie van € 22,50 te houden.  Net als de donatie van           € 12,50.
 •  Bestuursverkiezing
  • Er zijn geen wijzigingen binnen het bestuur. 
 • Rondvraag en sluiting
To Top