Algemene Ledenvergadering (2024)

Hierbij worden alle leden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering DVV.

De ledenvergadering wordt gehouden op maandag 13 mei en vindt, vooralsnog, plaats in de recreatieruimte van de speeltuin.

Aanvang van de vergadering is 19.30 uur. U bent van harte welkom.

Agenda:

 • Opening
 • Vaststellen van de notulen van de jaarvergadering van juni 2023.
 • Jaarverslag van de
  • voorzitter
  • penningmeester
 • Verslag van de kascommissie over 2023.
 • Benoeming van de kascommissie voor 2024.
 • Vaststellen van de contributie voor 2025. Voorstel is om de contributie van € 22,50 te houden.  Net als de donatie van           € 12,50.
 •  Bestuursverkiezing
  • Aftredend zijn Mirelle van Dam als secretaris en Herre Roelevink als voorzitter. Herre blijft wel binnen het bestuur als algemeen bestuurslid en kluscoordinator.
  • Aantredend is Nico de Bes als voorzitter.
  • Aantredend is Johan Vermeer als algemeen bestuurslid, belast met de ledenadministratie. 
 • Rondvraag en sluiting
To Top