Algemene Ledenvergadering

Hierbij worden alle leden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering DVV.

De ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 3 april. De vergadering vindt plaats in de recreatieruimte van de speeltuin.

Aanvang van de vergadering is om 20.00 uur. U bent van harte welkom.

Agenda:

 • Opening
 • Vaststellen van de notulen van de jaarvergadering van 28 maart 2018
 • Jaarverslag van de
  • voorzitter
  • penningmeester
 • Verslag van de kascommissie over 2018.
 • Benoeming van de kascommissie voor 2019.
 • Vaststellen van de contributie voor 2020. Voorstel is de contributie van € 18,-  te handhaven en de  minimale donatie van € 10,- in 2020 te handhaven.
 •  Bestuursverkiezing
  • Aftredend is Bianca Drommel als voorzitter na seizoen 2019.
 • Rondvraag en sluiting
To Top